แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการให้บริการข่าวสารของ ททท. ผ่านชุมชนคนเที่ยวเหนือ (Facebook Fanpage Website และ Instragram)

ระยะเวลาการทำแบบสอบถาม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ตอบคำถามให้ครบทุกข้อนะคะ

1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ

18-24 ปี

25-34 ปี

35-44 ปี

45-54 ปี

55-64 ปี

65 ปีขึ้นไป

3. ปัจจุบันอาศัยอยู่จังหวัด

4. ท่านใช้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชนคนเที่ยวเหนือผ่านช่องทางใด

Facebook Fanpage: Gonorththailand

Website: www.gonorththailand.com

Instagram: Gonorththailand

5. ท่านต้องการข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างจากชุมชนคนเที่ยวเหนือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ข้อมูลโรงแรม/ที่พัก

ข้อมูลร้านอาหาร/แหล่งช้อปปิ้ง

ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมท่องเที่ยว

6. ท่านมีความพึงพอใจภาพรวมในการใช้บริการข้อมูลข่าวสารของชุมชนคนเที่ยวเหนือในระดับใด 1=พึงพอใจน้อยที่สุด ถึง 5=พึงพอใจมากที่สุด

1

2

3

4

5

7. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลข่าวสารของชุมชนคนเที่ยวเหนือที่ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับใด 1=พึงพอใจน้อยที่สุด ถึง 5=พึงพอใจมากที่สุด

1

2

3

4

5

8. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลข่าวสารของชุมชนคนเที่ยวเหนือที่ครบถ้วนตรงตามความต้องการ ในระดับใด 1=พึงพอใจน้อยที่สุด ถึง 5=พึงพอใจมากที่สุด

1

2

3

4

5

9. ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวกในการหาข้อมูลจากชุมชนคนเที่ยวเหนือในระดับใด 1=พึงพอใจน้อยที่สุด ถึง 5=พึงพอใจมากที่สุด

1

2

3

4

5

10. ท่านมีความพึงพอใจในเนื้อหา “ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว” ของชุมชนคนเที่ยวเหนือในระดับใด 1=พึงพอใจน้อยที่สุด ถึง 5=พึงพอใจมากที่สุด

1

2

3

4

5

11. ท่านมีความพึงพอใจในเนื้อหา “ข้อมูลโรงแรม/ที่พัก” ของชุมชนคนเที่ยวเหนือในระดับใด 1=พึงพอใจน้อยที่สุด ถึง 5=พึงพอใจมากที่สุด

1

2

3

4

5

12. ท่านมีความพึงพอใจในเนื้อหา “ข้อมูลร้านอาหาร/แหล่งช้อปปิ้ง” ของชุมชนคนเที่ยวเหนือในระดับใด 1=พึงพอใจน้อยที่สุด ถึง 5=พึงพอใจมากที่สุด

1

2

3

4

5

13. ท่านมีความพึงพอใจในเนื้อหา “ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว” ของชุมชนคนเที่ยวเหนือในระดับใด 1=พึงพอใจน้อยที่สุด ถึง 5=พึงพอใจมากที่สุด

1

2

3

4

5

Static page link to out partner